"www.borusancat.com"-ზე წვდომით, ამ საიტის დათვალიერებით ან გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ წაიკითხეთ, გაიგეთ და მიიღეთ საიტის გამოყენების პირობები. კომპანიას შეუძლია ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები აქ მითითებულ წესებსა და პირობებში, ისევე როგორც ყველა სხვა შეთანხმებასა და საიტზე არსებულ ინფორმაციას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე. შესწორებული დებულებები ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. იმისათვის, რომ თვალყური ადევნოთ ამ ცვლილებებს, გირჩევთ, რეგულარულად გადახედოთ აქ არსებულ პირობებს.

ზოგადი ინფორმაცია

ვებსაიტი („ საიტი “) მუშაობს www.borusancat.com, Pürtelaş Hasan Mah. მებუსანის აწყობა კად. მას მართავს Borusan Makina ve Guk Sistemleri Sanayi ve Tijaret Anonymous Çirketi (" კომპანია "), მცხოვრები N.35-37, Beyoğlu, სტამბოლი.

მომხმარებლებმა იციან, რომ ეს გამოყენების პირობები („ პირობები “) მათთვის ძალაში შედის, როდესაც ისინი სტუმრობენ და იყენებენ საიტს, და რომ მათ მოეთხოვებათ დაიცვან წინამდებარე პირობები საიტზე შესვლის დროს და მის შემდეგ, ან თუ ისინი სარგებლობენ შემოთავაზებული სერვისებით. . ონლაინ.

ძირითადი დებულებები

ეს საიტი ღიაა ყველასთვის, იმ პირობით, რომ იგი გამოიყენება შესაბამისი კანონის დებულებების შესაბამისად. ყველა სახის რისკი, ისევე როგორც სამართლებრივი, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა, რომელიც წარმოიქმნება საიტის გამოყენებისგან, ეკუთვნის მომხმარებელს. ამ მიზეზით, მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვანია იმოქმედონ ამ პირობების შესაბამისად და არ დაარღვიონ ეს პირობები.   

საიტზე არც ერთი პუნქტი არ შეიძლება გამოქვეყნდეს რაიმე ფორმით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, სხვა ვებგვერდებზე და/ან სხვა არხებზე წერილობითი, ზეპირი და/ან ელექტრონული ფორმით და დაუშვებელია მისი გამოყენება პირდაპირი და/ან ირიბი კონკურენციისთვის. კომპანია. . კომპანია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი რაიმე ფორმით, პირდაპირ და/ან ირიბად, მესამე მხარის მიერ ამ წესების დარღვევით მომხმარებლების მიერ განხორციელებული ქმედებების შედეგად მიღებულ ან მიღებულ ზარალზე. ნებისმიერი მოთხოვნა მესამე მხარის მხრიდან ამ კონტექსტში და ზიანი, რომელიც გამოწვეულია მომხმარებლის მიერ წინამდებარე წესებით და პირობებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, უნდა მიემართოს შესაბამის მომხმარებელს.

მონაცემთა ბაზაზე წვდომა, რომელშიც წვდომა და/ან საიტის მეშვეობით ნანახი შინაარსი ლეგალურია, მხოლოდ შესაბამისი შინაარსის ჩვენების მიზნით. სხვა წვდომა კანონით აკრძალულია და კომპანია იტოვებს უფლებას მოითხოვოს სამართლებრივი ზომები და შემდგომი ქმედებები.

კომპანიას შეუძლია საიტის მეშვეობით დაუკავშირდეს სხვა აპლიკაციებსა და ვებსაიტებს, რომლებიც მის კონტროლს არ ექვემდებარება. კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი ამ ვებგვერდებზე შემოთავაზებულ სერვისებზე, პროდუქტებზე და მათ შინაარსზე.  

მომხმარებელი იღებს და იღებს ვალდებულებას დაიცვას წინამდებარე პირობების დებულებები, კანონი, მორალის, წესიერებისა და პატიოსნების პრინციპები საიტზე განხორციელებულ ყველა ტრანზაქციაში. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლები არღვევენ წინამდებარე პირობებს, განახორციელებენ მოქმედებებს, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს საიტის მუშაობას რაიმე ფორმით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ზემოთ აღნიშნულით, შექმნას არაპროპორციული დატვირთვა საიტზე, ან იმოქმედოს უფლების დარღვევით. მესამე მხარეები ან იმუქრებიან მესამე მხარის უფლებების დარღვევით, კომპანია გამოიყენებს საიტს დროებით ან მუდმივად. ამ მიზეზით, მომხმარებელს არ შეუძლია რაიმე პრეტენზია წამოაყენოს კომპანიის წინააღმდეგ.

პირობების შეცვლა

კომპანია იტოვებს უფლებას შეცვალოს, შეავსოს ან განაახლოს წინამდებარე წესები და პირობები, მოახდინოს საიტის რეორგანიზაცია ან შეწყვიტოს მაუწყებლობა განმარტებისა და წინასწარი შეტყობინების გარეშე. საიტი შეიცავს პირობების მიმდინარე და განახლებულ ვერსიას. საიტის გამოყენებისას მომხმარებელი თანახმაა იყოს შეკრული მიმდინარე ვერსიით.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

საიტზე განთავსებული პროგრამული უზრუნველყოფის, სურათებისა და დიზაინის, ტექსტების, ლოგოების და გრაფიკის ყველა უფლება ეკუთვნის კომპანიას. საიტის მონაცემთა ბაზის დიზაინში, შინაარსსა და შექმნაში გამოყენებული ინფორმაციის და/ან პროგრამული უზრუნველყოფის კოპირება ან/და გამოყენება, საიტზე განთავსებული ყველა სახის ფოტო, სურათი, ტექსტი, სურათი, ფაილი და ა.შ. კატეგორიულად აკრძალულია მონაცემების კოპირება, გავრცელება, დამუშავება და სხვა სახის გამოყენება. გარდა ამისა, მომხმარებლების ნებისმიერი მცდელობა შელახოს საიტის უსაფრთხოება, ხელი შეუშალოს საიტის კუთვნილი პროგრამული უზრუნველყოფის მუშაობას, საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციასა და შინაარსზე წვდომას, ამ ინფორმაციისა და შინაარსის მოპოვებას, წაშლას, შეცვლას,

პასუხისმგებლობის უარყოფა

კომპანია წვდება საიტს, საიტს ან საიტზე არსებულ ინფორმაციას და სხვა მონაცემებს, პროგრამებს და ა.შ. არ არის პასუხისმგებელი მისი გამოყენების შედეგად გამოწვეულ რაიმე პირდაპირ ან თანმიმდევრულ ზიანს. შეზღუდვის გარეშე, კომპანია არ აგებს პასუხს შეფერხებაზე, შეცდომებზე, დაუდევრობაზე, წაშლაზე, დაკარგვაზე, ტრანზაქციის ან კომუნიკაციის დაგვიანებაზე, კომპიუტერულ ვირუსზე, კომუნიკაციის წარუმატებლობაზე. ნებისმიერი პასუხისმგებლობა კომპანიის გამოყენების/ნახვის შედეგად საიტზე ან დაკავშირებულ საიტებთან წვდომისას ან საიტის გამოყენებისას, ნებისმიერი სასამართლოს და სხვა ხარჯების ჩათვლით, პასუხისმგებელია.

კომპანია არ იძლევა გარანტიას საიტზე განთავსებული შინაარსის აქტუალურობას, სიზუსტეს ან უსაფრთხოებას და არ არის პასუხისმგებელი კონტენტზე.

საიტი და მასთან დაკავშირებული შიგთავსი მოწოდებულია „როგორც არის“ და კომპანია არ ითვალისწინებს რაიმე გამოხატულ გარანტიას, ნაგულისხმევი გარანტიას სავაჭრო შესაძლებლობის შესახებ, ვარგისიანობას კონკრეტული მიზნისთვის, მაგრამ არა ცალსახად.

მომხმარებელი ადგენს, რომ წვდომა საიტსა და საიტზე მიწოდებულ სერვისებზე არის მომსახურების ხარისხის უმრავლესობის ნაწილი, რომელიც მოწოდებულია მომხმარებლის ინტერნეტ სერვისის მიმწოდებლისა და მომსახურების ხარისხის მომსახურებისგან.

დავის გადაწყვეტა

ყველა დავაში, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას წინამდებარე პირობებთან დაკავშირებით, პირველ რიგში გამოიყენება ამ ტექსტის დებულებები, ხოლო იმ შემთხვევებში, როდესაც არ არსებობს დებულებები, გამოიყენება თურქეთის რესპუბლიკის კანონები. სტამბულის ცენტრალური სასამართლოები (Caglayan) და აღმასრულებელი ორგანოები მიიღებენ უფლებამოსილებას გადაწყვიტონ დავები, რომლებიც წარმოიქმნება პირობების განხორციელებიდან.